Transfer Cerificate

S.No Student Name Session Class Transfer Certificate
1 Aditya Kumar 2019-20 7
2 Ayush Jaiswal 2019-20 5
3 Ayush Kumar 2019-20 10
4 Ishan Hashmat 2019-20 10
5 Prakhar Srivastava 2019-20 10
6 Priya Singh 2019-20 10
7 Ravi Bharti 2019-20 10
8 Rishabh Singh 2019-20 10